Tvångsmål

LVU – Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga
LVU behandlar frågor som rör barn som far illa i hemmet. Ett barn kan omhändertas av sociala myndigheter antingen på grund av att barnets föräldrar inte förmår ta hand om- och/eller skydda barnet. Ett barn kan även omhändertas på grund av att barnet genom sitt eget beteende utsätter sin hälsa och utveckling för risk att skadas allvarligt. Barnet kanske missbrukar eller lever i kriminalitet och i dessa fall kan förvaltningsrätten på ansökan av socialnämnden besluta att barnet ska vårdas utom hemmet med stöd av LVU.

Såväl vårdnadshavarna som den unge får var sin advokat eller jurist som sitt biträde. För det fall barnet är över 15 år utses endast ett offentligt biträde. Är barnet under 15 år utses barnets advokat även till ställföreträdare för barnet.

Förenklat kan sägas att ställföreträdaren ska ge sin syn på vad som är bäst för barnet och det offentliga biträdet ska föra sin klients talan. Advokaten som utses att företräda Dig eller barnet bekostas av allmänna medel. Du har rätt att själv namnge den advokat Du önskar biträdas av. Om Du inte väljer någon särskild advokat kommer förvaltningsrätten att utse en advokat eller jurist som kommer att företräda Dig. Advokatbyrån Rampe & Bodström åtar sig uppdraget att företräda såväl den unge som dess vårdnadshavare.

LVM – Lag om vård av missbrukare i vissa fall
LVM behandlar frågor som rör vård av missbrukare. Likt LVU är LVM en tvångslagstiftning. Tvångsvården syftar till att genom behövliga insatser motivera missbrukaren så att han eller hon kan antas vara i stånd att frivilligt medverka till fortsatt behandling och ta emot stöd för att komma ifrån sitt missbruk. När någon till följd av ett fortgående missbruk av exempelvis alkohol eller narkotika är i behov av vård och hen inte samtycker till vård kan LVM användas för att bereda personen tvångsvård.

LPT- Lag om psykiatrisk tvångsvård
LPT behandlar frågor som rör psykiatrisk tvångsvård. Sådan kan ges i öppen – eller sluten form. Vård enligt LPT får ges endast om patienten lider av en allvarlig psykisk störning och på grund av sitt psykiska tillstånd och sina personliga förhållanden i övrigt har ett oundgängligt behov av psykiatrisk vård som inte kan tillgodoses på annat sätt än genom att patienten är intagen för slutenvård eller behöver iaktta särskilda villkor, exempelvis ta emot medicinering, för att kunna ges nödvändig vård.

BORÅS

Lilla Brogatan 18
503 30 Borås
Tel: 033–100 600
info@rampebodstrom.se

GÖTEBORG

Lilla Stampgatan 1B
411 01 Göteborg
Tel: 031-49 11 15
info@rampebodstrom.se

UDDEVALLA

Hålevägen 12
450 34 Fiskebäckskil
Tel: 0522-25 006
info@rampebodstrom.se

VÄNERSBORG

Nabbensbergsvägen 2
462 40 Vänersborg
Tel: 0521-57 77 79
info@rampebodstrom.se

FÖLJ OSS