Brottmål

I brottmål finns vanligtvis både en eller fler misstänkta och en eller fler målsägande. Vi på Advokatbyrån Rampe & Bodström handhar alla typer av brottmål. Det kan exempelvis handla om våldsbrott såsom misshandel eller tillgreppsbrott såsom stöld. Vi handhar även i stor utsträckning sexualbrott och relationsbrott såsom exempelvis våldtäkt, sexuellt ofredande samt grov frids- och grov kvinnofridskränkning.

Klienter som misstänks för brott har vanligtvis en sak gemensamt; att känna ett obehag inför den situation de har hamnat i. Det kan antingen bero på att personen blivit oskyldigt anklagad eller att personen känner skam över den gärning hen erkänner att hen har begått. I vårt uppdrag ligger att företräda dig, och endast Dig i processen. I vårt uppdrag ligger att tillvarata Din, och endast Din rätt genom processen.

Offentlig försvarare

Vad är en offentlig försvarare?
Är Du misstänkt för ett brott har Du vanligtvis rätt till en offentlig försvarare, en försvarsadvokat. Du har rätt att själv namnge den advokat Du vill företrädas av och denne bekostas vanligtvis av allmänna medel. Då den misstänkte inte anses har rätt till en offentlig försvarare kan denne anlita en privat försvarare.

Vid frikännande dom bekostas även dennes arbete av allmänna medel. Försvarsadvokatens uppgift är att tillvarata den misstänktes rätt genom hela processen. Försvarsadvokatens uppgift inte är att utreda den påstådda gärningen. Vår lojalitet ligger endast hos klienten.

När du väljer försvarsadvokat
Det är oerhört viktigt att Du som är misstänkt för att ha begått en brottslig gärning känner Dig trygg med Din försvarare. Du ska känna förtroende för att den advokat som företräder Dig gör allt i sin makt för att tillvarata just Din rätt.

Under vissa förutsättningar kan tingsrätten besluta att häkta någon som är misstänkt för en brottslig gärning. Den misstänkte kommer då vanligtvis att starkt begränsas i sina möjligheter att ha kontakt med andra personer än den egna advokaten. I dessa fall är det naturligtvis än viktigare att den misstänkte känner sig trygg med sin försvarsadvokat.

Som misstänkt eller tilltalad i ett brottmål har Du rätt att inte uttala dig om brottsmisstanken. Du har även rätt att ha Din försvarare närvarande vid förhör. Vårt råd är att begära att få ha Din försvarare närvarande under förhör och inte uttala Dig dessförinnan.

Om Du är misstänkt för brott och är i behov av en försvarsadvokat är Du varmt välkommen att kontakta oss.

Målsägandebiträde & särskild företrädare för barn

Den person som har blivit utsatt för brott kallas målsägande. Det kan röra sig om någon typ av sexualbrott, våldsbrott eller något annat brott. Den advokat eller jurist som företräder målsäganden kallas målsägandebiträde och Du har rätt att välja vilken advokat eller jurist du vill ska företräda Dig.

Vårt råd är att begära ett målsägandebiträde i direkt anslutning till att en polisanmälan görs. När ett förhör ska hållas med Dig som målsägande kan Du meddela polisen att Du vill att målsägandebiträdet ska finnas på plats vid förhöret. Inför ett förhör är man vanligtvis spänd och orolig och frågorna kan därför vara många. Vi hjälper Dig och besvarar de frågor Du har. Många undviker att begära ett målsägandebiträde eftersom man tror att man själv ska bekosta den advokat som företräder en. Detta är en vanlig missuppfattning. Målsägandebiträdets arbete bekostas av staten.

Målsägandebiträdets huvuduppgifter
Den primära uppgiften för ett målsägandebiträde är att ge råd och stöd till målsäganden genom hela rättsprocessen, från det att anmälan görs och förundersökning inleds till dess att eventuell dom vinner laga kraft.

Vi hjälper Dig att känna Dig så väl förberedd inför förhöret som möjligt. De flesta klienter vi möter känner en stor lättnad efter att själva förhöret är avslutat. Dels på grund av att man då har kunnat få sätta ord på det som man har blivit utsatt för, men också för att man kanske inser att man faktiskt klarade av det mycket bättre än man från början hade trott att man skulle göra.

När man har blivit utsatt för brott har man ibland rätt att erhålla skadestånd från förövaren. Skadestånd kan utgå för den allvarliga kränkning Du har åsamkats till följd av gärningen, men även för fysiskt – och psykiskt lidande. Ibland har målsäganden även tvingats stanna hemma från arbetet på grund av de skador hen har förorsakats. I sådant fall kan man då ha rätt till ersättning för den inkomstförlust man har drabbats av. Man kan även få ersättning för kostnader man har haft till följd av brottet, exempelvis sjukvårdskostnader.

När man misstänker att ett barn har blivit utsatt för brott av exempelvis en förälder utses en särskild företrädare för barnet. Något förenklat kan man säga att denne har samma uppgift som ett målsägandebiträde.

I brottmål åtar vi oss uppdrag som såväl försvarare, målsägandebiträde som särskild företrädare för barn.

BORÅS

Lilla Brogatan 18
503 30 Borås
Tel: 033–100 600
info@rampebodstrom.se

GÖTEBORG

Lilla Stampgatan 1B
411 01 Göteborg
Tel: 031-49 11 15
info@rampebodstrom.se

UDDEVALLA

Hålevägen 12
450 34 Fiskebäckskil
Tel: 0522-25 006
info@rampebodstrom.se

VÄNERSBORG

Nabbensbergsvägen 2
462 40 Vänersborg
Tel: 0521-57 77 79
info@rampebodstrom.se

FÖLJ OSS